Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-63: Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019

ZK-07-2019-63.pdf, ZK-07-2019-63pr01.xlsx

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-07-2019-63
Název Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
Zpracoval A. Vlachová, V. Zelený
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování vybraným středním školám.

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019. Cílem tohoto programu je poskytnout vybraným právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy (spádovým školám) neinvestiční finanční prostředky účelově určené na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technických, administrativních, personálních a materiálních podmínek pro konání těchto zkoušek v podzimním zkušebním období. Spádové školy jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Rozhodnutím č. 19243-10/2019-21 byly na účet kraje převedeny finanční prostředky v celkové výši 527 770 Kč s účelovým určením pro střední školy uvedené v materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 11. 2019 a usnesením č. 1897/33/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz