Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-64: Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic

ZK-07-2019-64.pdf, ZK-07-2019-64pr01.docx , ZK-07-2019-64pr02.docx

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-07-2019-64
Název Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
Zpracoval K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

V materiálu je předložen k projednání návrh na zabezpečení výchovné péče a volnočasových aktivit v nemocnicích v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (dále jen „Škola“). Škola zabezpečuje vzdělávací a výchovné činnosti pro děti v 6 pracovištích, a to v dětských odděleních 5 krajských nemocnic a v dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod (dále také „DPN“), jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

V DPN zůstávají děti po delší dobu (v průměru cca 2 – 3 měsíce) a péče o ně je zajištěna prostřednictvím základní školy a školní družiny. Doba pobytu dětí v dětských odděleních krajských nemocnic je podstatně kratší (v průměru 3 – 5 dnů). Základem péče je proto školní družina (ve všech 5 nemocnicích), ve dvou nemocnicích s vyšším počtem dětí také mateřská škola (Jihlava, Pelhřimov).

Vzhledem ke změně předpisů pro školní družiny došlo v průběhu roku 2019 k postupnému vyjasnění s MŠMT, jakým způsobem dále postupovat při financování škol při zdravotnických zařízeních. Základní a mateřské školy je možné i nadále financovat z prostředků MŠMT poskytovaných škole prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu. K zásadní změně došlo v případě školních družin, které nově nemohou splnit podmínky na docházku stanovenou předpisy a není je tedy možné z prostředků MŠMT financovat. Tento stav odbor školství, mládeže a sportu již v roce 2019 respektoval a Kraj Vysočina zajistil financování ze svých zdrojů ve výši téměř 3 mil. Kč. Po opakované konzultaci MŠMT připouští možnost místo školních družin financovat ze státních prostředků školní kluby (v rozsahu krajských normativů).

Návrh řešení

OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání varianty možného řešení. Společné pro všechny varianty je zachování základní školy v DPN.

 

Varianta A:

Ukončit činnost školní družiny ke dni 30. 6. 2020 a následně školní družinu vyřadit ze sítě škol a školských zařízení, a to ve všech 6 pracovištích. Do 30. 6. 2020 zajistit financování Školy (školních družin) z rozpočtu kraje obdobně jako v roce 2019 (cca 1,5 mil. Kč). Od 1. 7. 2020 krajským nemocnicím poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje v rozsahu, v jakém by byly poskytované na činnost školních družin (cca 1,5 mil. Kč). Výhodou tohoto řešení je přímý vliv nemocnic, resp. primariátů na obsah a rozsah činnosti vykonávané výchovnými pracovnicemi (byly by zaměstnankyněmi nemocnic).

Varianta B:

Při Škole zřídit školní klub dnem 1. 1. 2020, a to ve všech 6 pracovištích. Následně školní družinu vyřadit ze sítě škol a školských zařízení (ve všech 6 pracovištích). Dle sdělení MŠMT je možné školní klub při Škole financovat z prostředků MŠMT. Dle současných krajských normativů by Škola obdržela cca 700 tis. Kč na rok, zbývající prostředky (cca 2,3 mil. Kč ročně) navrhuje OŠMS dofinancovávat z rozpočtu kraje. Přímá výchovná činnost vychovatelek ve školních klubech činí 28 – 30 hodin týdně, zbývající nepřímou činnost nemusí vychovatelky vykonávat na pracovišti (rozhodnutí je v kompetenci ředitelky Školy).

Varianta C:

Obnovit v rámci Školy činnost pracovišť základní školy při pěti krajských nemocnicích (zařadit pracoviště do sítě) a zřídit školní klub při DPN dnem 1. 7. 2020. Do 30. 6. 2020 zajistit financování Školy (školních družin) z rozpočtu kraje obdobně jako v roce 2019 (cca 1,5 mil. Kč). Činnost základní školy by pravděpodobně byla plně kryta z rozpočtu MŠMT prostřednictvím OŠMS. Pokud by činnost školního klubu při DPN měla zůstat zachovaná ve stávajícím rozsahu, bylo by nutné ji dofinancovat z rozpočtu kraje. Přímá výchovná činnost učitelek v základních školách činí 22 hodin týdně, zbývající nepřímou činnost nemusí učitelky vykonávat na pracovišti (rozhodnutí je v kompetenci ředitelky Školy). Tuto organizaci zajištění péče zrušil Kraj Vysočina již před mnoha lety (2006). Obsahově neodpovídá potřebám krátkého pobytu dětí v nemocnicích (děti potřebují spíše pedagoga volného času než učitele), náklady na zajištění péče z veřejných zdrojů jsou podstatně vyšší a současně doba přímé činnosti učitelů s dětmi je výrazně kratší.

 

OŠMS navrhuje realizovat Variantu B, a to s ohledem na vyjádření krajských nemocnic (upřednostňují zachování externího subjektu - Školy, která péči o děti na dětských odděleních zajišťuje). Tato varianta je rovněž méně nákladná na rozpočet kraje než Varianta A. K tomu je potřebné schválit změnu zřizovací listiny (zavést činnost školní klub). Prostředky na financování nejsou alokovány v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu pro rok 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2006/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Rada kraje uložila OŠMS postupovat při zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic dle Varianty B materiálu RK-35-2019-58.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví podporuje v návaznosti na stanoviska ředitelů zřizovaných nemocnic variantu B.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Na základě zvolené varianty v radě kraje na zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v nemocnicích bude třeba v roce 2020 schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu na financování Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

Stanovisko je uvedeno v materiálu ZK-07-2019-xx, př. 2.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-64, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 1. 2020)
Termín 1. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz