Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-66: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení

ZK-07-2019-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-07-2019-66
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení
Zpracoval O. Homola, P. Kolář, K. Ubr, D. Voborská
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu usnesení v souvislosti s upřesněním nákladů na realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“.

Kraj Vysočina zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „PPP a SPC“), které zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Územní dostupnost služeb zajišťují především pracoviště v okresních městech. V souvislosti s novými předpisy pro zajišťování vzdělávacích služeb pro handicapované žákyně a žáky dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců PPP a SPC.

V Třebíči je PPP a SPC umístěno v prostorách v nájmu a pronajímatel nám již nemůže poskytnout další prostory. Možné varianty byly projednány radou kraje usnesením č. 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v areálu Nemocnice Třebíč se souhlasem odboru zdravotnictví. V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost byla zaevidována v limitu stanoveném poskytovatelem dotace, proběhlo její hodnocení a byla schválena k financování. Povinné spolufinancování způsobilých výdajů činí minimálně 10 %. Celkové výdaje projektu v žádosti o dotaci jsou 24 988 981 Kč. Dotace je 22 430 803 Kč, z toho 10% způsobilých výdajů projektu činí 2 492 312 Kč a nezpůsobilé výdaje projektu činí 65 866 Kč. Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. Do té doby bude potřebné vybrat dodavatele, zrealizovat stavební práce a pořídit vybavení. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč.

Původní rozpočet projektu byl stanoven v části stavebních prací na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a šlo spíše o odborný odhad než o rozpočet, jelikož na základě projektové dokumentace pro stavební povolení není možné podrobný položkový rozpočet sestavit. Toto bylo v souladu s pravidly IROP. Poslední aktuální rozpočet je položkový rozpočet na základě projektové dokumentace pro realizaci stavby v cenové úrovni ÚRS II/2019 (v souladu s pravidly IROP), který ale nebyl jako podklad pro jednání zastupitelstva kraje v září ještě k dispozici, jelikož finální projektová dokumentace pro realizaci stavby s položkovým rozpočtem byla dodána 30. 9. 2019.

Navýšení ceny je způsobeno několika důvody. Původní odhad byl stanoven v prvním pololetí roku 2018, nyní jde o ceny druhého pololetí roku 2019 a nárůst cen u jednotlivých stavebních prací je cca 10%. Cena bouracích prací je podle rozpočtu vyšší o 500 tis. Kč oproti odhadu. Dále bylo v odhadu počítáno s výplněmi otvorů (okna, balkonové dveře a vnitřní stěny) z plastu, ale prováděcí dokumentace uvádí materiál dřevohliník, u kterého je rozdíl v ceně cca 800 tis. Kč. Celkový nárůst rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu činí 3 002 022 Kč (z 24 988 981 Kč na 27 991 003 Kč). Skutečný rozdíl bude znám po výběrovém řízení. Nárůst již není možné zahrnout do nákladů projektové žádosti. Projektová kancelář má připravené výběrové řízení, ale bez příslušného finančního krytí jej nelze realizovat.

Návrh řešení

OŠMS a OM navrhují po projednání s projektovou kanceláří zvýšit finanční rámec a za tím účelem změnit výše zmíněné usnesení tak, že maximální částka na předfinancování projektu se zvýší o 3 mil. Kč na 28 mil. Kč a ve  stejném rozsahu je navrženo i zvýšení předpokládané částky na spolufinancování z prostředků kraje. Prostředky se na zvláštní účet projektu přesunují vždy až v případě potřeby.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2004/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Změnou usnesení dojde k navýšení schváleného převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů i samotného spolufinancování kraje o 3 mil. Kč. Finanční prostředky budou převáděny na zvláštní účet postupně podle potřeby.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, souhlasí s navrženým usnesením. Důvody vedoucí k navýšení celkových výdajů projektu jsou oprávněné bez vlivu na výši dotace. Pro úspěšnou realizaci projektu, včasné zahájení veřejné zakázky na stavební práce a dodržení plánovaného harmonogramu projektu je důležité zajistit navýšení předfinancování projektu co nejdříve i s ohledem na rostoucí ceny stavebních prací.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že text: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby." se nahrazuje textem: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 28 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 5,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby."

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz