Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-67: Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019

ZK-07-2019-67.pdf, ZK-07-2019-67pr01.doc

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-07-2019-67
Název Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019 (dále jen „soutěž SKUTEK ROKU 2019“).

Usnesením č. 0772/08/2018/ZK („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 2) zastupitelstvo kraje schválilo v loňském roce Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V Kraji Vysočina již bylo realizováno devět ročníků soutěže s názvem SKUTEK ROKU.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1. Jediná změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina spočívá v čl. 5 odst. 7, kde je nově umožněno hlasovat komukoli jednou v každé oblasti (dříve mohl hlasovat pouze občan Kraje Vysočina).

Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno udělovat ceny kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2019/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS s předloženými zásadami souhlasí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s navrženým řešením.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrženým řešením.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – IDZZ02761.

Odbor sociálních věcí

OSV souhlasí s navrženým řešením, považuje udělení ceny SKUTEK ROKU za projev společenského uznání pro podíl neziskového sektoru na rozvoji území a k předloženému materiálu nemá připomínky.

Odbor ekonomický

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je mimo jiné uvažováno s finančními prostředky na udělení ceny SKUTEK ROKU.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

VRR doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu Vrr, MA 21 – 07-2019-06, př. 1 a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu Vrr, MA 21 - 07-2019-06př. 1.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz