Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-68: Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

ZK-07-2019-68.pdf, ZK-07-2019-68pr01.docx , ZK-07-2019-68pr02.docx

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-07-2019-68
Název Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mikyna, I. Olšanová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) na základě žádostí obcí. PRVKUK je základním koncepčním materiálem v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a je zveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina http://prvk.kr-vysocina.cz/. Změny PRVKUK jsou projednávány podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKUK č. 05/19 ze dne 16  8. 2019.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území. PRVKUK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. PRVKUK musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje PRVKUK pro své území. Při zpracování aktualizací PRVKUK se vychází z návrhů změn PRVKUK předkládaných krajskému úřadu obcemi.

PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením č. 330/05/2004/ZK, komplexní aktualizace tohoto materiálu byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0646/07/2015/ZK.

Návrh řešení

OŽPZ předkládá návrh na schválení změn PRVKUK podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Návrhy na jednotlivé změny PRVKUK vyplynuly z potřeby realizovat opatření, která nejsou v PRVKUK uvedena např. napojení nových vodních zdrojů, nebo bylo nalezeno jiné hospodárnější nebo technicky vhodnější řešení.

Předloženo bylo 16 žádostí obcí o změnu či doplnění PRVKUK. V oblasti zásobování pitnou vodou se jedná o tyto žádosti: 1. obec Bohdalec, 2. obec Radešínská Svratka, 3. obec Řečice, 4. obec Okrouhlička, 5. obec Víska, 6. obec Krásná Hora, 7. obec Oudoleň, 8. obec Věž, 9. obec Mladé Bříště. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o tyto žádosti: 10. město Žirovnice, 11. obec Radešín, 12. obec Číhalín, 13. obec Blatnice, 14. město Jaroměřice nad Rokytnou, 15. obec Chlum. V oblasti zásobování pitnou vodou a současně v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o žádost 16. obec Zubří. 

OŽPZ k předloženým žádostem o změnu PRVKUK požádal dne 16. 10. 2019 podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu o stanovisko.

Ke dni předložení tohoto materiálu OŽPZ stanovisko Ministerstva zemědělství neobdrželo.

OŽPZ u 3 žádostí doporučuje navrženou změnu PRVKUK schválit částečně – jedná se o žádosti 1. obce Bohdalec, 2. obce Radešínská Svratka, 3. obce Řečice. U 13 žádostí doporučuje navrženou změnu PRVKUK schválit – jedná se o žádosti 4. obce Okrouhlička, 5. obce Víska, 6. obce Krásná Hora, 7. obce Oudoleň, 8. obce Věž, 9. obce Mladé Bříště, 10. města Žirovnice, 11. obce Radešín, 12. obce Číhalín, 13. obce Blatnice, 14. města Jaroměřice nad Rokytnou, 15. obce Chlum a 16. obce Zubří. Tyto žádosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. 

OŽPZ celkem u 3 žádostí vyzve žadatele k doplnění – jedná se o žádosti 1. obce Bohdalec, 2. obce Radešínská Svratka a 3. obce Řečice. Tyto žádosti včetně odůvodnění nutnosti jejich doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2026/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-68, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz