Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-69: Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401

ZK-07-2019-69.pdf, ZK-07-2019-69pr01.pdf , ZK-07-2019-69pr02.pdf , ZK-07-2019-69pr03.doc , ZK-07-2019-69pr03upr01.doc

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-07-2019-69
Název Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby pro doručení závěrečného vyúčtování akce, na kterou byla poskytnuta dotace podle Fondu Vysočiny „Hospodaření v lesích 2019“.

Zastupitelstvo kraje dne 29. 1. 2019 usnesením č. 0068/01/2019/ZK schválilo program „Hospodaření v lesích 2019“.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci Obci Martínkov se sídlem: 675 44 Martínkov, č. p. 29, IČO 00378151, usnesením č. 0312/04/2019/ZK, dne 18. 6. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace FV 02739.0401 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a Obcí Martínkov se sídlem: 675 44 Martínkov, č. p. 29 byla uzavřena dne 12. 8. 2019 za účelem podpory projektu „Obnova obecního lesa v Martínkově“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-07-2019-69, př. 2. Na realizaci této akce byla schválena dotace 117 090 Kč. Podle čl. 8 odst. písm. e)  smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji finanční vypořádání nejpozději do 4 měsíců od data rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec Martínkov se sídlem: 675 44 Martínkov, č. p. 29, IČO 00378151 požádala o prodloužení termínu do 30. 11. 2019. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-07-2019-69, př. 1, kde je uvedeno odůvodnění.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti do uplynutí doby pro předložení závěrečného vyúčtování dotace a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu ZK-07-2019-69, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro předložení závěrečného vyúčtování dotace do 31. 1. 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2025/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu ZK-07-2019-69, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz