Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-70: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-07-2019-70.pdf, ZK-07-2019-70pr01.pdf , ZK-07-2019-70pr02.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-07-2019-70
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0322/04/2019/ZK. Program je určen na podporu činností směřujících ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobených hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) a je určen pro vlastníky lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

V termínu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 bylo v systému eDotace zaevidováno 1066 žádostí o dotace v celkové výši 76 696 074 Kč. Po prvotní kontrole, kdy byly vyloučeny duplicitní žádosti, je stav žádostí 947 a požadovaná finanční částka 66 511 000 Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0234/03/2019/ZK materiál „Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019“, kterým deklaruje, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv.

Z této částky bylo čerpáno:

- usnesením 0312/04/2019/ZK 18 366 460 Kč na dofinancování programu „HOSPODAŘENÍ V  LESÍCH 2019“,

- usnesením 0470/06/2019/ZK 10 708 010 Kč na dofinancování programu „HOSPODAŘENÍ V  LESÍCH 2019 II“.

Finanční prostředky jsou poskytované sazbou, proto žádosti nejsou hodnoceny řídícím výborem.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina administruje, kontroluje a připravuje postupně žádosti, které byly podány do programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ ke schválení do samosprávných orgánů. V materiálu ZK-07-2019-70, př. 1 je předloženo ke schválení 334 žádostí o objemu 21 871 990 Kč (jde o druhou ucelenou část zadministrovaných žádostí). Další žádosti do samosprávných orgánů budou předloženy v roce 2020. Na pokrytí této částky budou využity prostředky z  Fondu strategických rezerv.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ a dále si vyhradit právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč.

Dále je v materiálu ZK-07-2019-70, př. 2 předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2027/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0234/03/2019/ZK bude z Fondu strategických rezerv převedena částka 21 871 990 Kč do Fondu Vysočiny na pokrytí žádostí v programu „Hospodaření v lesích 2019 II.“.

Návrh usnesení rozhoduje
  • o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“;
  • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
  • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz