Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-71: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

ZK-07-2019-71.pdf, ZK-07-2019-71pr01.pdf , ZK-07-2019-71pr02.doc , ZK-07-2019-71pr03.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-07-2019-71
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval I. Křivánková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0148/02/2019/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Fondu Vysočiny – grantový program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Ujčov, PSČ: 592 62, IČO: 00599891 (dále jen „Příjemce“) s evidenčním číslem FV02716.0068 „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Ujčov“. Příjemci byla schválena dotace ve výši 27 000 Kč s termínem ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 10. 2019 a termínem předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 30. 11. 2019. Dne 23. 10. 2019 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 4. 2020 z důvodu prodloužení dodací lhůty zpevněné plochy pod kontejnery od stavební firmy. Žádost Příjemce je obsahem materiálu ZK-07-2019-71, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 je obsahem materiálu ZK-07-2019-71, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje  žádosti vyhovět. Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu ZK-07-2019-71, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1831/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

ORR nemá připomínek k předkládanému materiálu

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu ZK-07-2019-71, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 20. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz