Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-72: FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

ZK-07-2019-72.pdf, ZK-07-2019-72pr01.pdf , ZK-07-2019-72pr02.pdf , ZK-07-2019-72pr03.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-07-2019-72
Název FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o neposkytnutí dotací žadatelům z programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu podnikatelů do 50 zaměstnanců prostřednictvím spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.

Maximální dotace činí 150 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 17. 7. 2019. Bylo doručeno celkem 111 žádostí s celkovým finančním požadavkem 14 216 094 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 10 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 2. 9. a 23. 9. 2019. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 9 žádostí. Zbývajících 102 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodování je 78 žádostí navržených k podpoře v úhrnné hodnotě 9 937 263 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 62 737 Kč. 

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 10. 2019 rozhodla usnesením č. 1830/32/2019/RK poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2019-72, př. 1 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2019-72, př. 2.

V případě žadatelů, uvedeným v materiálu ZK-07-2019-72, př. 3 byly žádosti podány na částky přesahující maximální výši dotace. Požadované částky činí v těchto případech 598 600 Kč, 263 373 Kč a 274 280 Kč. Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2019-72, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1830/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2019-72, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz