Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-77: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"

ZK-07-2019-77.pdf, ZK-07-2019-77pr01.doc

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-07-2019-77
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu obnovy kulturních památek s maximální podporou 350 tis. Kč na jeden projekt a na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "PAMÁTKY 2020"  v objemu 14,5 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1969/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02752.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Památky 2020.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

doporučuje usnesením č. 25/05/2019/Kkcrvv radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2020".

Návrh usnesení vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu ZK-07-2019-77, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2020“ ve složení:

  Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav)

  David Pavlata (Národní památkový ústav)

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

  • Davida Pavlatu předsedou řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2020“; 
  • garantem Programu „PAMÁTKY 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz