Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-78: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020

ZK-07-2019-78.pdf, ZK-07-2019-78pr01.doc

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-07-2019-78
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému
Jedná se o návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky podporou rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek. Záměrem je, aby vznikaly souvislé, bezpečné, komfortní a atraktivní koridory pro cykloturistiku a cyklodopravu.
Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" je dle podporovaných oblastí rozdělen do dvou podprogramů a určen především pro veřejný sektor (obce, DSO,…). Nevylučuje ale ani podání žádostí fyzických osob podnikajících a obchodních společností.
Návrh řešení
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil k vyhlášení Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" v celkovém objemu 9 000 tis. Kč zaměřený na podporu obnovy a rozvoj základní infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu.
Základní charakteristika a parametry podpory v rámci navržených podprogramů:
A. Projektová dokumentace (1 000 tis. Kč) - zpracování projektové dokumentace cyklostezek včetně studií proveditelnosti cyklotras (maximální možná podpora na jednu žádost je 300 tis. Kč);
B. Cyklotrasy a cyklostezky (8 000 tis. Kč) - údržba, opravy včetně plošných oprav povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba komunikací pro cykloturistiku a cyklodopravu a objektů podmiňujících jejich funkci (maximální možná podpora na jednu žádost je 500 tis. Kč, v případě výstavby pak 2 000 tis. Kč).
Oproti výzvě 2019 byl přesunut podprogram zaměřený na doprovodnou infrastrukturu do souběžně připraveného programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020". Dále je navrženo u podprogramu A navýšení maximální možné podpory na jeden projekt z 200 tis. Kč na 300 tis. Kč s ohledem na možnost řešit projektovou přípravu současně pro společné územní a stavební řízení. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele v obou podprogramech je stanovena na 40 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019, př. 1. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1968/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02756.
Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020".

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
usnesením 25/05/2019/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“.
Návrh usnesení vyhlašuje
Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-78, př. 1;
jmenuje
  • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ ve složení:

ČSSD -  

KDU-ČSL -

ODS -

KSČM -

SPV -

ANO 2011 -

SPD + SPO -

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2020“;
  • garantem Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz