Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-80: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020

ZK-07-2019-80.pdf, ZK-07-2019-80pr01.doc

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-07-2019-80
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO určeného pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou s maximální podporou 500 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "UNESCO 2020"  v objemu 1,5 mil. Kč na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1965/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02758.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů usnesením č. 25/05/2019/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program "UNESCO 2020".

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem UNESCO 2020.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „UNESCO 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-80, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz