Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-81: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020

ZK-07-2019-81.pdf, ZK-07-2019-81pr01.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací ZK-07-2019-81
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity určeného pro pořadatele krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) s maximální podporou 30 tis. Kč na pořádání krajské postupové přehlídky a 60 tis. Kč na pořádání národní přehlídky.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 350 tis. Kč na podporu pořadatelů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity. Podmínky a zaměření programu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1966/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02763.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením č. 25/05/2019/Kkcrvv ze dne 18. 11. 2019 doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Postupové přehlídky v kultuře 2020.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Postupové přehlídky v kultuře 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-81, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz