Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-83: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020

ZK-07-2019-83.pdf, ZK-07-2019-83pr01.doc

Číslo materiálu 83
Číslo jednací ZK-07-2019-83
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu provozování domácí hospicové péče na rok 2020 v Kraji Vysočina.

Dotační titul je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými). Odlehčovací služba bude financována na základě samostatného dotačního řízení zaměřeného na sociální služby. Žadatel musí mít vydanou registraci sociální služby (odlehčovací služby pro klienty v nevyléčitelném stadiu onemocnění) a být zařazen do Krajské sítě sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu
15 mil. Kč na podporu provozování domácí hospicové péče a paliativní péče, který je součástí materiálu ZK-07-2019-83, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace. Program  se vztahuje také na případy, kdy poskytovatel uzavře novou smlouvu se zdravotními pojišťovnami na financování mobilní specializované paliativní péče.

Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady personálu, který pečuje o klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci v jejich přirozeném sociálním prostředí, náklady  na dopravu, zajištění provozních prostor, administrativních nákladů apod. Součástí podporované činnosti je také péče o klienty pobytových sociálních služeb na základě dohody s jejich poskytovateli a také geriatrický komunitní dohled (péče sester domácí zdravotní péče o klienty, u kterých lze vzhledem k jejich zdravotnímu stavu předpokládat v blízké době převzetí do péče mobilního specializovaného paliativního týmu v odbornosti 926, ale u nichž není zařazení do péče této odbornosti zatím indikováno).

Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu co nejvyšší možné míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Návrh programu je v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1974/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02783.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Provozování domácí hospicové péče 2020.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 023/08/2019/Kspp ze dne 8. 11. 2019 doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-83, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz