Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-84: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020

ZK-07-2019-84.pdf, ZK-07-2019-84pr01.doc

Číslo materiálu 84
Číslo jednací ZK-07-2019-84
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2020 určeného pro certifikované poskytovatele těchto programů s maximální podporou 1 400 Kč na jednu hodinu programu při účasti dvou lektorů. Účelem dotace je financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na prvních a druhých stupních základních škol a nižších stupních víceletých gymnázií na území Kraje Vysočina, a to z důvodu přecházení rizikovému chování, případně zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí dětí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v celkovém objemu 3,5 mil. Kč na podporu certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2020, který je součástí materiálu  ZK-07-2019-84, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Alokace programu byla rozdělena mezi podprogramy v členění dle jednotlivých okresů z důvodu dostupnosti těchto programů v každém z okresů. Rozdělení vychází z počtu žáků v jednotlivých okresech a z počtu programů zrealizovaných v roce 2018 - každý z určujících faktorů měl váhu 50 %.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1975/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02782.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E - Dotační politika Kraje Vysočina - Fond Vysočiny je počítáno s Programem Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2020.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 023/08/2019/Kspp ze dne 8. 11. 2019 doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-84, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz