Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-94: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020

ZK-07-2019-94.pdf, ZK-07-2019-94pr01.doc

Číslo materiálu 94
Číslo jednací ZK-07-2019-94
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020 (dále jen „Program“) na podporu činnosti směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů občanské vybavenosti určeného pro obce a města kraje s maximální podporou 127 tis. Kč na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 89 mil. Kč na podporu obnovy budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň atd.). Meziročně nedošlo v rámci programu k zásadním změnám. Výzva Programu je obsahem materiálu ZK-07-2019-94, př. 1

V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí. 

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v administrativním souladu s Výzvou. Sběr žádostí budou i nadále zajišťovat územně příslušné obce s rozšířenou působností.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2020/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02759.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Obnova venkova Vysočiny 2020.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 25. 11. 2019 doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-94, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz