Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-97: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020

ZK-07-2019-97.pdf, ZK-07-2019-97pr01.doc

Číslo materiálu 97
Číslo jednací ZK-07-2019-97
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
Zpracoval I. Křivánková, E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu se dvěma podprogramy. Podprogram A (Odpady) je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, předcházení znečišťování veřejných prostranství, technickou podporu třídění využitelných složek a využívání výrobků z recyklovaných materiálů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram B (Ekologická výchova) je zaměřen na propagaci environmentálně šetrného chování a ochranu životního prostředí s maximální podporou 60 tis. Kč na jeden projekt. Příjemci programu jsou obce, svazky obcí, zřizované organizace obcí i kraje, právnické osoby se zaměřením na vzdělávání a ochranu životního prostředí.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil v materiálu ZK-07-2019-97, př. 1. k vyhlášení Program v objemu 2 500 tis. Kč. Podprogram A (Odpady) je rozšířen o vyhodnocení efektivity sběru (studie zhodnocení efektivity, technická podpora evidence odpadů) a předcházení vzniku jednorázových plastových odpadů. Realizace projektů povede k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. U Podprogramu B (Ekologická výchova) je navýšena maximální výše dotace ze 40 tis. Kč na 60 tis. Kč. Realizace projektů povede k naplňování krajské koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 2029/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:FV02778.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Odpady a ekologická výchova 2020.

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

usnesením č. 008/05/2019/Kžp doporučuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu KŽP-05-2019-03, př. 2

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-97, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - ......................................

ODS - .............................................

KSČM - .........................................

SPV – ...........................................

ANO 2011 - ..................................

SPD + SPO - .................................

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“;
  • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ivetu Křivánkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz