Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-04: Náhrada výdělku

ZK-08-2018-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-08-2018-04
Název Náhrada výdělku
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, K. Svobodová, I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Náhradu mzdy (refundace) uhradí kraj jejich zaměstnavateli z prostředků kraje ve výši uplatněné jejich zaměstnavatelem.

Neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním či jiném obdobném poměru (osoby samostatně výdělečně činné), poskytuje kraj náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo kraje vždy na příslušný kalendářní rok.

Návrh řešení

Navrhujeme Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

 

Podmínky a výše náhrady výdělku:

Výše paušální částky:                        250 Kč za hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc)

Maximální rozsah náhrady:               max. 8 hodin/1 den, max. 32 hodin/1 kalendářní měsíc,

                                                          max. 160 hodin/1 kalendářní rok

Období poskytování náhrady:           1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Poskytování náhrady:                        zasedání rady, zastupitelstva, výboru, řídicího výboru,

                                                           komise a ostatní jednání spojená s funkcí 

                                                          neuvolněného člena zastupitelstva kraje

                                                          včetně cesty na místo jednání.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2123/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

s účinností od 1. 1. 2019 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz