Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-08: Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019

ZK-08-2018-08.pdf, ZK-08-2018-08pr01.doc , ZK-08-2018-08pr02.doc , ZK-08-2018-08pr03.xls

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-08-2018-08
Název Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 13. září 2016 usnesením č. 0387/05/2016/ZK Koncepci Prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 (dále jen „Koncepce“). Nástrojem realizace opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy Prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění. Z tohoto důvodu byl pracovní skupinou Prevence kriminality (jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina vypracován návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019.

Schválení vlastního programu Prevence kriminality je jednou z podmínek Ministerstva vnitra ČR pro podání žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina a obcí Kraje Vysočina v roce 2019.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0536/07/2017/ZK byl schválen Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018. Informace o jeho realizaci a finančních výdajích jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2018-08, př. 1.

Návrh řešení

Zastupitelstvu Kraje Vysočina je v souladu s Koncepcí předkládán k projednání návrh Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 (dále jen „Program 2019“ – materiál ZK-08-2018-08, př. 2). Program 2019 vychází z opatření obsažených v Koncepci a z hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, vymezených ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina na základě analýzy kriminality v kraji za 9 měsíců roku 2018 (ZK-08-2018-08, př. 3).

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 jsou alokovány na realizaci opatření Programu 2019 finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč na projekty Prevence kriminality. O státní dotaci na projekty Prevence kriminality mohou požádat Kraj Vysočina i obce na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu Prevence kriminality v roce 2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 11. 2018 a usnesením č. 2037/33/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o realizaci Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 1;

rozhoduje

schválit Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2018)
Termín 30. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz