Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-09: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-08-2018-09.pdf, ZK-08-2018-09pr01.pdf , ZK-08-2018-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-08-2018-09
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě DA 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice (dále jen „PZ“) pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV – GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV – GŘ HZS ČR.

Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR. Obcím, které kraj požádají o dotaci, poskytnout v jednotlivých případech dotací do výše 2/3 přiznané státní dotace.

Maximální celková částka, která by mohla být potencionálním žadatelům z rozpočtu kraje vyplacena, činí pro rok 2018 21 mil. Kč. Tato částka se odvíjí od celkové výše státní dotace schválené MV – GŘ HZS ČR na rok 2018 (31 mil. Kč) a počtu obcí v Kraji Vysočina, které mohly o státní dotaci požádat. V Programu je na rok 2018 evidováno z Kraje Vysočina 126 obcí, které požádaly o dotaci na DA a 35 obcí, které požádaly o dotaci na PZ. MV – GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na DA 47 obcím a 4 obcím na PZ. Dotace byly rozděleny dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků.

Některé obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA nebo na stavbu PZ, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (1/3 celkové ceny projektu, max. 300 000 Kč u DA a max. 3 000 000 Kč u PZ). Tyto žádosti projednalo zastupitelstvo kraje a usneseními č. 0380/03/2018/ZK, 0463/04/2018/ZK, 0555/05/2018/ZK, 0662/07/2018/ZK bez výhrad schválilo. Celková výše dotací těmto obcím činí 17 470 490,31 Kč. Jednalo se o žádosti došlé do 15. 10. 2018. Po tomto datu požádaly kraj o dotaci další 3 obce na DA, které mají rovněž schválenou státní dotaci. Celkem obce žádají o  částku 850 000 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení činí 850 000 Kč. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2018-09, př. 1.

Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 18 320 490,31 Kč. Z celkového počtu 47  možných bylo do 19. 11. 2018 předloženo 40 žádostí v případě DA a 4 žádosti z možných 4  v případě PZ.

Pro srovnání, v roce 2017 uzavřel kraj smlouvu o dotaci na DA se 69 obcemi v celkové výši 20 601 948 Kč.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z  rozpočtu kraje v celkové výši 850 000 Kč dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 2. Dotace jsou v  jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace (max. 300 000 Kč na DA), což odpovídá 1/3 celkové ceny projektu.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2080/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02776.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 133 647 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2019)
Termín 31. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz