Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-10: Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování

ZK-08-2018-10.pdf, ZK-08-2018-10pr01.PDF , ZK-08-2018-10pr02.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-08-2018-10
Název Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
Zpracoval Z. Čech, O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje. Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotace nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město) bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

Obsahem materiálu ZK-08-2018-10, př. 1 je žádost na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování, který se uskuteční v termínu 2.–6. ledna 2019 ve Vysočina Areně v  Novém Městě na Moravě. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu ZK-08-2018-10, př. 2.

Z důvodu termínu konání akce je nutné, aby o poskytnutí dotace na pořádání této akce bylo rozhodnuto do 31. 12. 2018. Schválení finanční výše dotace je podmíněno schválením rozpočtu kraje pro rok 2019.

Dotace na pořádání ostatních významných akcí budou předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje, respektive radě kraje, na začátku roku 2019.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z rozpočtu kraje roku 2019, z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419, (ÚZ 00018) spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 ve výši 300 000 Kč na pořádání akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v  klasickém lyžování a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2081/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Zastupitelstvo kraje je počítáno s finančními prostředky na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí (ÚZ 00018).

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02779.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje (ÚZ 00018) ve výši 300 000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (5. 4. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (5. 4. 2019)
Termín 5. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz