Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-11: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

ZK-08-2018-11.pdf, ZK-08-2018-11pr01.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-08-2018-11
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval P. Pavlinec, D. Šťastná, K. Jiráková
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor informatiky na základě diskuzí o další podobě podpory rozvoje IT v rámci organizací zřizovaných krajem připravil Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen "Zásady"), které jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2018-11, př. 1.

Účelem těchto zásad je zvyšování úrovně IT vybavení ve zřizovaných organizacích Kraje Vysočina.

Prostředky pro realizaci Zásad jsou pro rok 2019 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina do kapitoly Informatika 2019 v celkové výši 8 mil. Kč. Mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investiční příspěvek bude poskytován pouze příspěvkovým organizacím zřízeným Krajem Vysočina.

Návrh řešení

V souladu s těmito Zásadami budou následně zveřejněny Výzvy k předkládání projektů, které budou obsahovat popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/na investici bude poskytován za účelem zvyšování úrovně IT vybavení ve zřizovaných organizacích Kraje Vysočina. O finanční příspěvek budou moci žádat příspěvkové organizace Kraje Vysočina na základě žádosti předložené Kraji Vysočina. Maximální výše a procentuální podíl příspěvku budou stanoveny v příslušné výzvě. Finanční příspěvek bude poskytnut zpětně po ukončení realizace projektu. O poskytnutí příspěvku rozhodne Rada Kraje Vysočina na základě předložené závěrečné zprávy a přiložených účetních dokladů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 1949/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina

Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina souhlasí s navrženými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrženým řešením a předpokládá projednání jednotlivých výzev před jejich vyhlášením s odborem.  

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR vítá příležitost, která může finančně pomoci krajem zřizovaným p.o. na úseku kultury a cestovního ruchu. Případně získané příspěvky z uvedených Zásad znamenají pro p.o. možnost cílit rozpočtové prostředky směrem k naplňování aktivit v rámci jejich hlavních činností. Připomínáme určitá specifika p.o. zřizovaných na úseku kultury a z toho vyplývajících potřeb IT vybavení například pro digitalizace tiskovin, dokumentů, archiválií i sbírkových předmětů kulturní povahy, ale i specifického software pro evidenci knih nebo sbírkových předmětů. Věříme, že toto bude zohledněno v popisu optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích, který bude předmětem jednotlivých výzev.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s realizací programu na podporu zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nároky na neustálé zvyšování úrovně IT v sociální oblasti jsou jak z pohledu množství a kvality vykazování výkonů o péči, tak i z pohledu budoucího zajištění bezpečnosti klientů v pobytových zařízeních. Při specifikaci standardů, výše podpory, včetně spoluúčasti a zaměření výzev pro sociální oblast nabízí odbor sociálních věcí spolupráci při jejich přípravě.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s realizací rozvojového programu na podporu zvyšování kvality IT vybavení organizací a předpokládá, že specifikace standardů, výše podpory včetně spoluúčasti a zaměření výzev pro školské organizace budou  s OŠMS, resp. s organizacemi projednány při jejich přípravě.  

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá připomínek k návrhu usnesení. Předpokládá konzultaci jednotlivých výzev připravovaných v rámci těchto zásad ze strany OI. Možná realokace prostředků kapitoly Zdravotnictví určených na dotace do IT vybavení pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem do kapitoly Informatika bude předmětem dalších jednání.

Odbor analýz a podpory řízení

OAPŘ plně podporuje uvedený návrh řešení, který povede ke zvyšování úrovně IT vybavení ve zřizovaných organizacích.

Odbor ekonomický

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Informatika je na poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných krajem navržena částka 8 mil. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

ORR  podporuje řešení zvyšování úrovně IT u krajem zřizovaných organizací formou interních předem daných pravidel. Zcela nezbytné pro řádné fungovaní těchto pravidel je včasné zajištění finančních prostředků pro realizaci konkrétních vybraných projektů (navýšení provozního příspěvku před započetím realizce).

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-11, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz