Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-12: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

ZK-08-2018-12.pdf, ZK-08-2018-12pr01.DOCX

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-08-2018-12
Název Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
Zpracoval R. Brychta, T. Mrázková
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo 11. 9. 2018 usnesením č. 0559/05/2018/ZK smlouvu o společném postupu zadavatelů. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů k  třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky a Žižkova", jejichž předmětem jsou stavební práce spočívající v pokládce chrániček, optických kabelů včetně zakončení optických vláken.

Ve smlouvě je dohodnuta doba platnosti smlouvy s tím, že v případě, že nebude zadávací řízení zahájeno do 31. 12. 2018, pozbývá tato smlouva platnosti k 31. 12. 2018.

Bohužel došlo k časové prodlevě způsobené nutností změny projektové dokumentace v důsledku jiných stavebních akcí v zájmovém území. Vzhledem k rozsahu akce a nepříznivým povětrnostním podmínkám již nelze předpokládat realizaci v průběhu této zimy.  Stavba bude započata na jaře 2019.

Návrh řešení

Odbor informatiky společně s Městem Třebíč navrhují prodloužení doby trvání smlouvy formou dodatku ke smlouvě, který je uveden v příloze č. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2079/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-08-2018-12, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz