Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

ZK-08-2018-13.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací ZK-08-2018-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0081/02/2016/ZK a č. 0196/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy.

V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0445/06/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 77 500 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2020 s tím, že Nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 30. 6. 2020.

Zápůjčka na realizaci druhé etapy Projektu byla Nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 29 983 808 Kč.

Dne 22. 10. 2018 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 22 857 384,60 Kč odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci druhé etapy Projektu. Zbývající část zápůjčky ve výši 7 126 423,40 Kč odpovídající povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a výši DPH zkrácené o nárok na odpočet DPH (nezpůsobilý výdaj), je vydlužitel povinen vrátit dle ustanovení smlouvy o zápůjčce.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 1955/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátky zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v celkové výši 22 857 384,60 Kč, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a navrhuje, aby tato částka byla převedena do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 22  857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz