Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-14: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina

ZK-08-2018-14.pdf, ZK-08-2018-14pr01.pdf , ZK-08-2018-14pr02.pdf , ZK-08-2018-14pr03.pdf , ZK-08-2018-14pr04.pdf , ZK-08-2018-14pr05.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-08-2018-14
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 5
Popis problému

Zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina zpracovaly v souladu s Pravidly a navazující metodikou zaktualizované návrhy střednědobých plánů na období 2019–2021 (dále jen „střednědobé plány“) a předložily je ve stanoveném termínu odboru zdravotnictví.

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) rovněž aktualizovaly informace v aplikaci „Zásobník akcí“ a požádaly o schválení zařazení akcí do stavu „Zařazená akce“ v  souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.

Rada kraje usnesením č. 1446/22/2018/RK schválila zařazení vybraných akcí nemocnic a vzala na vědomí položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019–2021 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

Střednědobé plány nemocnic byly projednávány v rámci tzv. poradní skupiny a u vybraných záměrů (řešící opravy, udržování a drobné rekonstrukce na nemovitém majetku ve vlastnictví kraje, které nemocnice využívají na základě smluv o nájmu nemovitostí) bylo doporučeno, že vlastní realizaci si zajistí samy nemocnice za finanční podpory z rozpočtu kraje.

Jedná se o akce:

  • Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 1,
  • Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 2,
  • Oprava chladícího okruhu GYN-POR pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 3,
  • Rekonstrukce předávací stanice tepla GYN-POR pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 4,
  • Oprava vodovodního systému TUV včetně opatření proti Legionelle Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 5.

Dále nemocnice, v souladu se smlouvou o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi nemocnicí a Krajem Vysočina, požádaly radu kraje o vyslovení souhlasu se záměrem provést na předmětu nájmu technické zhodnocení.

Návrh řešení

Na základě žádostí nemocnic a závěrů jednání poradní skupiny ke střednědobým plánům odbor zdravotnictví doporučil radě kraje souhlasit se záměrem provést na předmětu nájmu technické zhodnocení.

Dále odbor zdravotnictví navrhl radě kraje podílet se na financování záměrů nemocnic a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz pro vybrané nemocnice v celkové výši 9 250 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek a příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a  změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ a „Příspěvek na provoz“ u vybraných nemocnic.

Finanční prostředky budou poskytnuty z rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 a budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude nemocnici v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2092/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení. Všechny akce byly projednány v rámci projednávání střednědobých investičních plánů nemocnic. Všechny akce jsou dle informací a znalostí OM potřebné realizovat.

Odbor ekonomický

Stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 ke dni 21. 11. 2018 je 30 012 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 5.
Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz