Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-16: Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

ZK-08-2018-16.pdf, ZK-08-2018-16pr01.pdf , ZK-08-2018-16pr02.pdf , ZK-08-2018-16pr03.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-08-2018-16
Název Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2019.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

Návrh řešení

Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 respektuje následující zásady:

 1. Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého podíl všech krajů na sdílených daních činí 8,92 %. Kraj Vysočina se pak podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2019. Jejich celkový objem je ve výši 105 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Odhadnutá daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.
 2. Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2019 činí 10 747 611 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 844 317 tis. Kč na financování evropských projektů. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2019 tak činí 11 591 928 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 11 591 928 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 40  400  tis.  Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A a projekt Regionální infrastruktura B) a ve výši 330  000  tis. Kč určené na tvorbu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Fond strategických rezerv Kraje Vysočina slouží k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku (tzn.  zejména pro financování evropských projektů).
 3. Dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2019 ve výši 84 299 tis. Kč obsahuje příspěvek na výkon státní správy včetně valorizace ve výši 10 % oproti minulému roku a vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2019.
 4. Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 5 268 394 tis. Kč, která odpovídá normativně přidělené částce v roce 2018. Částka bude během roku 2019 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2019. V průběhu roku budou do rozpočtu přijímány rozpočtovými změnami další účelové dotace (např. na soukromé a  církevní školství).
 5. Pro rok 2019 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím v celkové výši 63 709 tis. Kč.
 6. Návrh rozpočtu obsahuje na kapitole Rezerva a rozvoj kraje položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.
 7. Rozpočet kraje 2019 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2019), kterými jsou zejména příspěvky na provoz, případně investiční příspěvky a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
 8. Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2019. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019, na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o  celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019, převodem z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2019.
 9. Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2019 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru.
 10. Oproti předcházejícím letům dochází počínaje rokem 2019 ke změně při poskytování dotací na základě vyhlášených programů (tzv. systémových dotací). V předcházejících letech byly systémové dotace vypláceny jednak z rozpočtu kraje (dle odvětvového zaměření rozpočtovány na jednotlivých kapitolách), jednak z Fondu Vysočiny prostřednictvím jednotlivých grantových programů fondu. Od roku 2019 jako součást harmonizace a  komplexnosti systémové dotační politiky dochází k sjednocení pod Fond Vysočiny. Fond Vysočiny bude soustřeďovat část prostředků Kraje Vysočina, které budou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2019).
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2096/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 bude projednán na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018 dne 6. 12. 2018 a jeho stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2018.

Návrh usnesení schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje

radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a  v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,

kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;

c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;

d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:

d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz