Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-17: Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.

ZK-08-2018-17.pdf, ZK-08-2018-17pr01.docx , ZK-08-2018-17pr02.doc , ZK-08-2018-17pr03.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-08-2018-17
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o majetkoprávní vypořádání silničních pozemků ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. a pozemků po stavbě "II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek".

Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy a investorem staveb realizovaných na těchto silnicích. Vzhledem k tomu, že některé pozemky zastavěné tělesem silnic jsou ve vlastnictví ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., je třeba provést jejich majetkoprávní vypořádání. Jedná se pozemky v několika katastrálních územích o celkové výměře 1 809 m2.

Dále Kraj Vysočina realizoval stavbu "II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek" v rámci které byl přeložen vodní tok Bobrůvka. Podle souhlasu a podmínek Povodí Moravy je potřebné převést pozemky na kterých je nyní vodní tok do vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Povodí Moravy s.p. Jedná se o pozemky v celkové výměře 1 063 m2.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 1 a nabýt uvedené pozemky od České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o pozemky pod stávajícími silnicemi  ve vlastnictví kraje.

Dále odbor majetkový navrhuje převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno. Jedná se o pozemky pod vodním tokem.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1927/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o  bezúplatném převodu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno dle Darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz