Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-18: Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016

ZK-08-2018-18.pdf, ZK-08-2018-18pr01.doc , ZK-08-2018-18pr02.doc , ZK-08-2018-18pr03.pdf , ZK-08-2018-18pr04.pdf , ZK-08-2018-18pr05.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-08-2018-18
Název Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o převodu nemovitostí a zřízení služebnosti.

Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016. Předmětná stavba byla spolufinancována z prostředků EU a udržitelnost projektu skončila v březnu roku 2018. Část stavby byla realizována na pozemcích ve vlastnictví Rybářství Telč, a.s. na základě smlouvy o výpůjčce a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlé produkce rybníka Šerý. Současně byla mezi Krajem Vysočina a Rybářstvím Telč, a.s. uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na základě které se Kraj Vysočina zavázal darovat do vlastnictví Rybářství Telč, a.s. pozemky tvořící hráz rybníka Šerý za současného zřízení bezúplatné služebnosti na pozemcích v  rozsahu geometrického plánu číslo 115-1340/2012 v k.ú. Panské Dubenky za účelem zajištění přístupu, oprav a provozu silnice II/409 včetně jejích součástí a příslušenství. Rybářství Telč, a.s. byla z obchodního rejstříku vymazána dne 12. února 2015 a současně byla v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1569 pod stejným IČO 499 69 111 zapsána dne 12. února 2015 obchodní firma Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec.

Návrh řešení

Materiál předpokládá rozhodnout o převodu - darování - pozemků do vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice a.s. za současného zřízení služebnosti ve prospěch Kraje Vysočina. Mezi pozemky navrhované k darování  byly zahrnuty nad rámec uzavřené smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 941/16 - ostatní plocha, silnice o  výměře 25 m2 a jako par. č. 941/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 58 m2, oba v k.ú. Panské Dubenky. Oba pozemky vznikly až po uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a po darování ostatních pozemků by byly pro Kraj Vysočina nepřístupné a jsou rovněž pod hrází rybníka Šerý. Celkově se tedy jedná o pozemky o  výměře 1 672 m2, které jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2018-18, př. 1. a graficky jsou vyznačeny v materiálech ZK-08-2018-18, př. 3,  př. 4 a př. 5.  Záměr darování pozemků byl zveřejněn dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění od 26. 10. 2018 po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Protože současně s převodem pozemků bude řešena i služebnost, OM navrhuje zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti. Darovací smlouva a smlouva o  zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a  Rybářstvím Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 na pozemky je obsahem materiálu ZK-08-2018-18, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti, rozhodnout převést darem pozemky do vlastnictví  společnosti Rybářství Lipnice a.s., zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1845/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-08-2018-18, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 a zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti na pozemcích dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 1.

Odpovědnost zastupitelstvo kraje (11. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 5. 2019)
Termín 31. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz