Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-19: Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava

ZK-08-2018-19.pdf, ZK-08-2018-19pr01.doc , ZK-08-2018-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-08-2018-19
Název Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina zahájil projektovou přípravu pro budoucí realizaci stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E". Dle rozpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby by stavbou měly být dotčeny zčásti i pozemky ve vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, a to par. č. 3942/1- ost. plocha, manipulační plocha, dále ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha a pozemky ve vlastnictví Statutárního města Jihlava - par. č. 5964/1, par. č. 5964/3 a par. č. 5970 - všechny druhu ost. plocha, ost. komunikace.

Odbor majetkový zahájil jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, jehož výsledkem byla shoda na uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou by se vlastnictvím kraje měla stát část pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. Jihlava. Na části tohoto  pozemku by měl být prodloužen stávající chodník podél nově budovaného dopravního sjezdu na ulici Bratří Čapků (zábor 1,5 m2 a  dále by měla být zatravněna část zrušeného sjezdu podél realizace prodloužení stávajícího chodníku (14 m2).  Dle výše citované dokumentace je předpokládán rozsah dotčení pozemku cca 16 m2.

Návrh smlouvy byl předložen k připomínkám a odsouhlasen stranou vlastníka pozemku. VZP následně sdělila, že nesouhlasí s tímto rozsahem a požaduje, aby předmětem smlouvy byl pouze zábor o výměře 1,5 m2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že pro vydání rozhodnutí o umístění stavby musí kraj doložit souhlas vlastníků, na jejichž pozemcích chce realizovat část své stavby a pro právní jistotu jak vlastníků pozemku, tak kraje jako investora, navrhuje OM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kterou se Všeobecná zdravotní pojišťovna zaváže prodat část svého pozemku v rozsahu cca 1,5 m2 do vlastnictví kraje a Kraj Vysočina se zaváže na tuto část pozemku zaplatit kupní cenu. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá. Budoucí kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do vydání kolaudačního souhlasu na uvedenou stavbu, nejdéle však do 31. 12. 2025.

Souhlas s dotčením pozemků ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárního města Jihlava bude řešen samostatným materiálem.

Usnesení předpokládá  rozhodnout uzavřít budoucí kupní smlouvu na převod části pozemku par.č. 3942/1 v k. ú. Jihlava z vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 2005/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2147/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a  Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 1,5 m2 dle materiálu ZK-08-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz