Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-20: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany

ZK-08-2018-20.pdf, ZK-08-2018-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-08-2018-20
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátila obec Rouchovany se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany, nutné pro výstavbu chodníků v obci Rouchovany, dle projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku Rouchovany, jižní trasa – úsek B1 a B2“, vypracované ve stupni DSP pod číslem zakázky 17023 společností Projekt Efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.

Usnesením  1852/30/2018/RK ze dne 23.10.2018 rozhodla rada kraje vydat souhlas se stavebním záměrem  „Rekonstrukce chodníku Rouchovany, jižní trasa – úsek B1 a B2“. Rada kraje dále rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č.  183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investora provést výše uvedenou stavbu, a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.

Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany získal Kraj Vysočina na základě zákona č.  157/2000 Sb. o přechodu  některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 a Smlouvy darovací ze dne 12.06.2014, právní účinky zápisu ke dni 21.11.2014, zápis proveden dne 16.12.2017 (V-7432/2014-710). Zřizovací listinou – dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 a  dodatkem č. 819 ze dne 26.06.2012 jej předal k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví 377 pro k. ú. a obec Rouchovany.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje žádosti obce Rouchovany vyhovět a uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku Rouchovany, jižní trasa – úsek B1  a B2“  darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Darované pozemky budou sloužit  pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Smlouva o budoucí darovací smlouvě není předkládána, jedná se o standartní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1852/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč vydala souhlasné stanovisko s výše uvedeným stavebním záměrem dne 9. 10. 2018 pod zn.  TSÚ/No/014366/2018.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz