Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-22: Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří

ZK-08-2018-22.pdf, ZK-08-2018-22pr01.xls , ZK-08-2018-22pr02.pdf , ZK-08-2018-22pr03.doc , ZK-08-2018-22pr04.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-08-2018-22
Název Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 94/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Obec Zubří – chodník u silnice III/36039“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Zubří se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 94/1 dle geometrického plánu číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 ze dne 28. 3. 2018 označené jako parcela číslo 94/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2 , par. č. 94/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 , par. č. 94/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2, v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1.

Odbor majetkový navrhuje převést do vlastnictví obce i pozemky par. č. par. č. 94/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 94/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě,  které byly odděleny chodníkem od silnice č. III/36039 a nacházejí se mimo těleso komunikace.

Geometrický plán č. 452-11/2018, PGP-371/2018-714 tvoří materiál ZK-08-2018-22, př. 2.

Na základě Usnesení 0421/05/2016/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 13.9.2016 uzavřít mezi krajem Vysočina a obci Zubří smlouvu o budoucí smlouvě darovací o darování části pozemku KN par. č. 94/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Zubří byla uzavřena dne 14.12.2016.

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě vydal dne 10.4.2018 pod č. j.  MUNMNM/3501/2018/5 kolaudační souhlas s užíváním stavby „Obec Zubří – chodník u silnice III/36039“.

Usnesením 1917/31/2018/RK ze dne 30.10.2018 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v  souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 94/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 248.

OM současně řeší nabytí darem části pozemku par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 ze dne 28. 3. 2018 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, zastavěné silnicí č. III/36039 z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek KN par. č. 137/1 nabyla obec na základě zákona č. 172/1991 Sb. a návrhu obce na zápis nemovitých věcí do vlastnictví obce ze dne 13.1.1993 a Smlouvy směnné ze dne 23.6.2010, právní účinky vkladu práva ke dni 25.6.2010.

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obec Zubří s právem vlastnickým pro obec Zubří.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Zubří vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1 v  katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Zubří.

OM dále navrhuje pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, zastavěnou silnicí č. III/36039 nabýt darem z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatkem  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standartní typ smlouvy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1917/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí se vzájemným darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí se vzájemnými převody pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
  • nabýt darem pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 1796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 3;
  • dodatek č. 1797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz