Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-24: Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec

ZK-08-2018-24.pdf, ZK-08-2018-24pr01.xls , ZK-08-2018-24pr02.pdf , ZK-08-2018-24pr03.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-08-2018-24
Název Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemků KN par. č. 786/18, 786/28, 786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodník podél Komunikace III/12924 v obci Hněvkovice“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo město Humpolec se žádostí o  darování pozemků par. č. 786/40  a par. č. 786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce,  dotčených výše uvedenou stavbou.

Odbor majetkový navrhuje převést do vlastnictví města i pozemky par. č. 786/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, par. č. 786/41 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, par. č. 786/42 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 4 m2, v k. ú. Hněvkovice u Humpolce, které byly odděleny chodníkem od silnice a nacházejí se mimo těleso komunikace.

V souhrnu se jedná o části pozemků katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 786/18, 786/28, 786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce, dle geometrického plánu číslo 323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 označené jako parcela číslo 786/40, 786/28, 786/41, 786/42, 786/30 v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1.

Geometrický plán číslo 323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 tvoří materiál ZK-08-2018-24, př. 2.

Na základě Usnesení 1045/34/2015/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 18.11.2015 uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Humpolec Smlouvu zakládající právo provést stavbu s názvem „Chodník podél komunikace III/12924 v obci Hněvkovice“ na pozemcích KN par. č. 786/18, 786/28, 786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a  Městem Humpolec byla uzavřena dne 30.11.2015.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Humpolec vydal dne 19.3.2018 pod č. j.  MUHU/8371/2018/Jt s.z. ODSH/1098/2018 kolaudační souhlas s užíváním stavby „Chodník podél Komunikace III/12924 v obci Hněvkovice“

Usnesením 1918/31/2018/RK ze dne 30.10.2018 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu      v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemky KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z  majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č.  3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 jsou pozemky svěřené do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 167 pro k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obec Humpolec, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti města Humpolec vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1 v  katastrálním území Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví města Humpolec. Současně s těmito převody bude dodatkem  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standartní typ smlouvy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1918/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce Městu Humpolec.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 ze dne 18.12.2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u  Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,  dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz