Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-25: Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec

ZK-08-2018-25.pdf, ZK-08-2018-25pr01.xls , ZK-08-2018-25pr02.pdf , ZK-08-2018-25pr03.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-08-2018-25
Název Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodník Krasoňov II.  etapa“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo město Humpolec se žádostí o  darování pozemků par. č. 899/6  a par. č. 899/7 v k. ú. Krasoňov,  dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 899/1, ostatní plocha, silnice v k. ú. Krasoňov, dle geometrického plánu číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 označené jako parcela číslo 899/6 a par. č. 899/7 v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1.

Geometrický plán číslo 452-85/2016, PGP-968/216-304 ze dne 15.09.2016 tvoří materiál ZK-08-2018-25, př. 2.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Humpolec vydal dne 21.10.2016 pod č. j.  MUHU/21801/2016/Sk/ODSH/3512/2016 kolaudační souhlas s užíváním stavby „Chodník Krasoňov II. etapa“.

Pozemek KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov získal Kraj Vysočina na základě zákona č.  157/2000  Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 210 pro k. ú. Krasoňov a obec Humpolec, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti Města Humpolec vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl.  II, odst. 2.  Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Současně s tímto převodem bude dodatkem  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standartní typ smlouvy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1920/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Krasoňov městu Humpolec.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Krasoňov městu Humpolec.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Krasoňov v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz