Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-26: Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda

ZK-08-2018-26.pdf, ZK-08-2018-26pr01.pdf , ZK-08-2018-26pr02.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-08-2018-26
Název Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování pozemku KN par. č. 1656/2 v k. ú. Libkova Voda, zastavěného stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodník ke hřbitovu na části pozemku par. č. 1656 v k. ú. Libkova Voda“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Libkova Voda se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Usnesením 1464/24/2015/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 11.8.2015 uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Libkova Voda Smlouvu zakládající právo provést stavbu s názvem „Chodník Libkova Voda“ na pozemku KN par. č. 1656 v k. ú. Libkova Voda. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a obcí Libkova Voda byla uzavřena dne 24.8.2015.

Usnesením 1924/31/2018/RK ze dne 30.10.2018 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku KN par. č. 1656/2 v k. ú. Libkova Voda z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu  v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Odbor dopravy Městského úřadu Pelhřimov vydal dne 20.11.2017 pod č. j. OD/1553/2017/-3-K.s./Če kolaudační souhlas s užíváním stavby „Chodník ke hřbitovu na části pozemku par. č. 1656 v k. ú. Libkova Voda“.

Pozemek KN par. č. 1656/2  v k. ú.  Libkova Voda získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 225 pro k. ú. a obec Libkova Voda, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Libkova Voda vyhovět  a pozemek KN par. č. 1656/2 v k. ú. Libkova Voda převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně. Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 v k. ú. Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standartní typ smlouvy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1924/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská spáva a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská spáva a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Libkova Voda.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemku KN par. č. 1656/2  v k. ú. Libkova Voda Obci Libkova Voda.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda, obec Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;

schvaluje

dodatek č. 1800 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-26, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz