Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-27: Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“

ZK-08-2018-27.pdf, ZK-08-2018-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-08-2018-27
Název Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup pozemku KN par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“.

Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/360 v úseku Střítež – Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou na pozemcích v k. ú. Výčapy, v k. ú. Střítež u Třebíče, v k. ú. Slavice, v k. ú. Petrůvky a v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, ve vlastnictví Kraje Vysočina, obcí, ZD Výčapy, družstva a fyzických osob.

Odbor majetkový nechal v rámci majetkoprávní přípravy vyhotovit geometrické plány, které zaměřují obvod trvalých záborů. Geometrické plány byly vyhotoveny na základě záborového elaborátu projektové dokumentace, zpracované společností Optima spol. s r.o., Žižkova 738, 566  01 Vysoké Mýto, pod číslem zakázky 4290-17-3.

V současné době jsou vyhotoveny geometrické plány č. 310-94/2018, PGP-864/2018-710 ze dne 9.7.2018 v k. ú. Slavice, GP č. 160-94/2018, PGP-863/2018-710 ze dne 11.7.2018 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, GP č. 721-94/2018, PGP- 917/2018-710 ze dne 23.7.2018 v k. ú. Výčapy.

Geometrický plán č. 160-94/2018, PGP-863/2018-710 ze dne 11.7.2018 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou je předkládaný jako materiál ZK-08-2018-27, př. 1.

Kupní smlouvy na výkup pozemků, zahrnutých do trvalého záboru, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a ZD Výčapy, družstva, kromě pozemku KN par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou,  již byly uzavřeny.

Na část pozemku KN par. č. 295/5 orná půda v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, dle geometrického plánu č. 160-94/2018, PGP-863/2018-710 označenou jako pozemek par. č. 295/26, ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, byla uzavřená Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi ZD Výčapy, družstvo na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího. Smlouva byla uzavřena s ohledem na skutečnost, že ZD Výčapy, družstvo požádalo o výmaz  zástavního práva pro Komerční banku, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 27.6.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 28.6.2012 (V-2471/2012-710),  na části pozemku KN par. č. 295/5, dle GP číslo 160-94/2018 označenou jako par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou.

Pozemek KN par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou je v současné době vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč  na LV č. 9 pro obec Výčapy a k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, bez věcných práv zatěžujících nemovitost, s právem vlastnickým pro ZD Výčapy, družstvo, se sídlem Výčapy 189, 674 01 Třebíč.

ZD Výčapy, družstvo nabyl původní pozemek par. č. 295/5 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou na základě Smlouvy kupní ze dne 29.10.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 29.10.2008 (V-4847/2008-710).

Kupní cena je navrhovaná ve výši 100 Kč/m2.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u  Jaroměřic nad Rokytnou, ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.

Smlouva není předkládána, jedná se  o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 11. 2018 a usnesením č. 2052/33/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz