Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-28: Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv

ZK-08-2018-28.pdf, ZK-08-2018-28pr01.xls , ZK-08-2018-28pr02.pdf , ZK-08-2018-28pr03.pdf , ZK-08-2018-28pr04.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-08-2018-28
Název Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k.  ú. Želiv, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodníky Želiv“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Želiv se žádostí o darování částí pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv,  dotčených výše uvedenou stavbou.

V souhrnu se jedná o části pozemků katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 1276 a par. č. 1386/1 v k. ú. Želiv, dle geometrického plánu číslo 720-968/2018 označených jako pozemek par. č.  1276/2,   části pozemků KN par. č. 1352/15  a par. č. 1351/1 v k. ú. Želiv, dle geometrického plánu číslo 721-968/2018 označených jako pozemek par. č.  1352/27, část pozemku KN par. č.  1352/15  v k. ú. Želiv,  dle geometrického plánu číslo 721-968/2018 označené jako díl „c“ pozemku par. č. 1351/10 v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1.

Geometrický plán číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 tvoří materiál ZK-08-2018-28, př. 2, geometrický plán č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 tvoří materiál ZK-08-2018-28, př. 3.

Na základě Usnesení 1933/37/2016/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 7.11.2016 uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Želiv Smlouvu zakládající právo provést stavbu s názvem „Chodníky Želiv“ na pozemcích KN par. č. 1352/15, 1276, 1386/1 v k. ú. Želiv. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a obcí Želiv byla uzavřena dne 15.11.2016.

Na základě Usnesení 1205/22/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 27.6.2017 uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Želiv Smlouvu zakládající právo provést stavbu s názvem „Chodníky Želiv“ na pozemcích KN par. č. 1308/1, 1351/1 v k. ú. Želiv. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a obcí Želiv byla uzavřena dne 11.7.2017.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Humpolec vydal dne 24.7.2018 pod č. j.  MUHU/34491/Jt s.z. ODSH/6822/2018 Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Chodníky Želiv“.

Povinnost zveřejnění záměru darování dotčených pozemků na úřední desce krajského úřadu v  souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemky KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 byly pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 688 pro k. ú. Želiv a obec Želiv, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Želiv vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př.  1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a  nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 11. 2018 a usnesením č. 2051/33/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s darováním pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1801 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 4.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz