Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-30: Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň

ZK-08-2018-30.pdf, ZK-08-2018-30pr01.pdf , ZK-08-2018-30pr02.docx , ZK-08-2018-30pr03.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-08-2018-30
Název Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Obec Oudoleň nechala vyhotovit geometrický plán a požádala Kraj Vysočina o darování nově odděleného pozemku par. č. 729/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. a  obci Oudoleň, odděleného z pozemku par. č. 729/1 dle geometrického plánu č. 403-1166/2018. Vlastníkem pozemku par. č. 729/1 ostatní plocha, silnice o výměře 19017 m2 je Kraj Vysočina a  hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek  par. č. 729/4 v k.ú. a obci Oudoleň slouží jako nástupní ostrůvek u autobusové zastávky. Pro vybudování nástupního ostrůvku byla mezi Krajem Vysočina a obcí Oudoleň uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina obci Oudoleň nově oddělený pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z  pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1928/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s navrženým darováním pozemku do vlastnictví obce Oudoleň dle GP č. 403-1166/2018.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrženým darováním pozemku do vlastnictví obce Oudoleň dle GP č. 403-1166/2018.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;

schvaluje

dodatek č. 1803 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-30, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz