Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-31: Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“

ZK-08-2018-31.pdf, ZK-08-2018-31pr01.docx , ZK-08-2018-31pr02.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-08-2018-31
Název Nabytí pozemků po dokončení akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu v rámci akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“.

Kraj Vysočina provedl opravu mostu ev. č. 36044-1 na silnici č. III/36044-1 v k. ú. a obci Křižanov. Stavba byla hrazena z prostředků krajského rozpočtu. Je nutno ještě dořešit majetkoprávní vztahy tak, aby Kraj Vysočina byl vlastníkem stavby silnice i pozemků.

Pro majetkoprávní vypořádání pozemků stavbou zastavěných je nutno uzavřít smlouvu, která tyto vztahy narovná. Konkrétně se jedná o smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina, jako nabyvatelem a Lesy České republiky, s.p., jako převodcem. S jinými vlastníky pozemků dotčených touto stavbou byly již majetkoprávní vztahy vyřešeny, popř. budou dořešeny v budoucnu.

V daném případě je potřebné nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov, které přejdou z vlastnictví podniku Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou následně vloženy do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle smlouvy o  bezúplatném převodu pozemků - par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 41 m2, par. č. 2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č.  2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví podniku Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina.

Nabývané pozemky budou vloženy dodatkem zřizovací listiny do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace.

Smlouva je předkládána jako materiál ZK-08-2018-31, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 2007/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č.  2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina, dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1804 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz