Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-33: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

ZK-08-2018-33.pdf, ZK-08-2018-33pr01.pdf , ZK-08-2018-33pr02.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-08-2018-33
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s  nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další výkupy pozemků.

Pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 v k. ú. a obci Dalečín, zastavěné silnicí II/357, byly identifikovány na základě geometrického plánu č. 313-677/2016 a údajů z katastru nemovitostí. Uvedeny jsou pouze pozemky, s jejichž majetkoprávním vypořádáním za kupní cenu 100 Kč/m2 oslovení vlastníci souhlasí.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o výměře 299 m2 a  par. č. 583/3 o výměře 241 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnice bude i vlastníkem pozemků zastavěných touto silnicí.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2142/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s výkupem uvedených pozemků

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s výkupem uvedených pozemků

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m2 a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.  

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz