Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-38: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

ZK-08-2018-38.pdf, ZK-08-2018-38pr01.docx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-08-2018-38
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní. Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace a mostu na ul.  Žižkova), město Havlíčkův Brod (kanalizace a osvětlení) a společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův  Brod, a.s. (vodovod a kanalizace). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. §  7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, rozhodnout uzavřít s městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-08-2018-38, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2121/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-08-2018-38, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz