Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-39: Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019

ZK-08-2018-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-08-2018-39
Název Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 0
Popis problému

Rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.

Základními právními normami, které upravují v oblasti veřejné drážní osobní dopravy je zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen drážní zákon). Dále počínaje dnem 3. prosince 2009 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení) a dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách), zabývající se řešením dopravní obslužnosti.

Vláda ČR dne 20. 11. 2018 materiálem pod č. j. 983/18 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při tvorbě návrhu rozpočtu nebylo počítáno s navýšením nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy.Z důvodu vzniklé situace řeší tento materiál pouze rozsah dopravní obsluhy území Kraje Vysočina v oblasti drážní dopravy.

Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva, jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu, a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. V roce 2018 zajišťují dopravní obslužnost kraje ve veřejné drážní osobní dopravě 3 dopravci. Smlouvu sjednává s dopravcem kraj, a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a dopravcem. Smluvní rozsah dopravy je pro každý rok stanovený dodatkem smlouvy.

V rámci veřejné drážní osobní dopravy je navrhováno pro rok 2019 stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve výši 325 370 000 Kč a 4,3 mil. km.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019 ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2120/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Výdaje na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019 v rozsahu: veřejná drážní osobní doprava ve výši 325 370 000 Kč, jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Doprava.

Návrh usnesení stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz