Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-41: Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku

ZK-08-2018-41.pdf, ZK-08-2018-41pr01.xlsx , ZK-08-2018-41pr02.DOC , ZK-08-2018-41pr03.DOC , ZK-08-2018-41pr04.DOC , ZK-08-2018-41pr05.DOC , ZK-08-2018-41pr06.DOC

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-08-2018-41
Název Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
Zpracoval I. Schallnerová, I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál řeší bezúplatný převod informačních kiosků pořízených v rámci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line (dále též "projekt MaG"), reg. číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z ROP NUTS 2 Jihovýchod, a dále převod majetku z projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny, reg. číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00939, rovněž spolufinancovaného z ROP NUTS 2 Jihovýchod.

Projekt MaG, jehož nositelem je Kraj Vysočina, realizoval OKPPCR v letech 2010 až 2013. Součástí projektu bylo vytvoření speciální webové aplikace pro prezentaci sbírkových předmětů a  exponátů uložených v muzeích, galeriích a pamětních síních v Kraji Vysočina a pořízení informačních kiosků pro spolupracující subjekty. Celkem bylo pořízeno 47 informačních kiosků, z  toho 40 samostatně stojících a 7 závěsných, které byly na základě uzavřených smluv o  výpůjčce (s termínem do 31. 12. 2018) umístěny ve veřejných prostorách zapojených institucí.

Vzhledem k blížícímu se termínu ukončení udržitelnosti projektu MaG– tj. 19. 12. 2018, byl OKPPCR zjišťován zájem institucí, které mají instalovaný informační kiosek a jež se dle smlouvy o spolupráci aktivně podílely na realizaci i zajištění pětileté udržitelnosti projektu, o provozování těchto kiosků i do budoucna. Z 39 institucí projevilo zájem o další využívání informačních kiosků 29 institucí (z toho 6 krajských muzeí a galerií), 10 institucí zájem o provozování kiosků nemá. Nevyužité kiosky v počtu 11 ks byly nabídnuty na portálu nepotřebného majetku pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Zájem o využití 4 informačních kiosků projevily 2 příspěvkové organizace. Bližší informace jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2018-41, př. 1.

Z celkového počtu 47 informačních kiosků byl tedy projeven zájem o využití 40 ks, 7 kiosků nebude využito, z toho u 1 kiosku byl zjištěn špatný technický stav. Zůstatková účetní hodnota jednoho informačního kiosku činí k 31. 12. 2018 6 281,27 Kč u samostatně stojícího a  5 975,66  Kč u závěsného typu.

V případě majetku z projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny se jedná o převod podlahových stojanů na propagační materiály, které jsou nyní umístěny v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci a v Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na základě uzavřených dlouhodobých smluv o výpůjčce (s termínem do 31. 12. 2019). Udržitelnost tohoto projektu skončila již 31. 10. 2016.

Návrh řešení

S ohledem na dlouhodobou kvalitní spolupráci s institucemi zapojenými do projektu Muzea a  galerie na Vysočině on-line navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, s účinností od 1. 1. 2019 bezúplatné převedení informačních kiosků těm subjektům, které projevily zájem o zajištění jejich dalšího provozování. Návrh na uzavření darovacích smluv se spolupracujícími subjekty, vyjma příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, byl předložen k rozhodnutí radě kraje.

Díky kioskům instalovaným ve veřejných prostorách budou mít návštěvníci těchto institucí i  nadále neomezený přístup nejen do aktuální on-line či off-line databáze propagující kulturní bohatství našeho kraje, ale také na internet.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle materiálů ZK-08-2018-41, př. 2, ZK-08-2018-41, př. 3, ZK-08-2018-41, př. 4, ZK-08-2018-41, př. 5, ZK-08-2018-41, př. 6.

Uvedenými dodatky zřizovacích listin budou převedeny do hospodaření příspěvkových organizací informační kiosky pořízené z projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, a dále u třech organizací (Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace) budou rovněž převedeny do hospodaření podlahové stojany pořízené z projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny. Dvěma příspěvkovým organizacím (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace) bude majetek z projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line předán na základě předávacího protokolu, neboť jejich zřizovací listiny již byly upraveny.

V souvislosti s hospodárným a efektivním využíváním majetku Kraje Vysočina bude v lednu vyhodnocen stav 7 nepotřebných informačních kiosků a bude rozhodnuto o dalším postupu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 1974/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Souhlasíme s darováním informačních kiosků. Vzhledem k morálnímu zastarání techniky nemáme pro kiosky využití.

Oddělení hospodářské správy

nemá připomínky k  návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatky zřizovacích listin dle materiálů ZK-08-2018-41, př. 2, ZK-08-2018-41, př. 3, ZK-08-2018-41, př. 4, ZK-08-2018-41, př. 5, ZK-08-2018-41, př. 6.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz