Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-42: Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039

ZK-08-2018-42.pdf, ZK-08-2018-42pr01.pdf , ZK-08-2018-42pr02.pdf , ZK-08-2018-42pr03.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-08-2018-42
Název Dotace na obnovu kulturních památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ02381.0039
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen „zásady“).

V rámci zásad byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Rovečném, IČO 43379371 dotace ve výši 270  000 Kč na realizaci obnovy kulturní památky „Rovečné, evangelický kostel - obnova krovu věže" (dále jen "Příjemce"). Dle smlouvy o poskytnutí dotace mezi Příjemcem a Krajem Vysočina má být obnova dokončena do 15. 11. 2018 a Závěrečná zpráva a vyúčtování doručena do 21. 11. 2018 (smlouva je obsahem materiálu ZK-08-2018-42, př. 1).

Dne 7. 11. 2018 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost Příjemce o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování na obnovu. Žádost je obsahem materiálu ZK-08-2018-42, př. 2.

Návrh řešení

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 s Příjemcem Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném dle materiálu ZK-08-2018-42, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace obnovy včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 a usnesením č. 1971/32/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 dle materiálu ZK-08-2018-42, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz