Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-43: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

ZK-08-2018-43.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-08-2018-43
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí první splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0489/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu I-CULT a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti muzea ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů z rozpočtu kraje.

Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a byl monitorovacím výborem doporučen k podpoře s podmínkou vypořádání připomínek před podpisem smlouvy. Celkový rozpočet projektu pro muzeum, jakožto partnera projektu, je ve výši 521 441,60 EUR, tj. cca 14 000 000 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0620/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 14 000 000 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“. Smlouva byla uzavřena dne 27. 9. 2018 s tím, že organizace je povinna vrátit zápůjčku v termínu nejpozději do 31. 12. 2022.

Na základě předložené žádosti byla muzeu dosud poskytnuta zápůjčka ve výši 3 000 000 Kč.

Dne 5. 11. 2018 obdrželo muzeum na svůj projektový účet od poskytovatele dotace částku 340  EUR (8 534,20 Kč) a v souladu se smlouvou o zápůjčce vrátilo dne 7. 11. 2018 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků odpovídající výši přijaté dotace  (částka 8 534,20 Kč).

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2098/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  částku 8 534,20 Kč v souvislosti s první splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz