Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-44: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

ZK-08-2018-44.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací ZK-08-2018-44
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí první splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ (dále jen „Památky žijí“).

Vysočina Tourism realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu jsou 5 814 180 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0488/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Památky žijí“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.0495/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 5 814 180 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „Památky žijí“. Smlouva byla uzavřena dne 13. 11. 2017 s tím, že organizace je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2020.

Na základě předložených žádostí byla Vysočina Tourism dosud poskytnuta zápůjčka v celkové výši 3 879 000 Kč.

Dne 2. 11. 2018 obdržela Vysočina Tourism od poskytovatele dotace na svůj projektový účet finanční prostředky ve výši 505 949,91 Kč za období 1. a 2. etapy realizace projektu (k 31. 12. 2017). V souladu se  smlouvou vrátila Vysočina Tourism dne 6. 11. 2018 na účet kraje část půjčených finančních prostředků odpovídajících výši přijaté dotace v částce 505 949,91 Kč.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2097/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 505 949,91 Kč v souvislosti s první splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz