Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-45: FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021

ZK-08-2018-45.pdf, ZK-08-2018-45pr01.pdf , ZK-08-2018-45pr02.pdf , ZK-08-2018-45pr03.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-08-2018-45
Název FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018 (dále jen „grantový program“).

V rámci grantového programu byla zastupitelstvem kraje schválena Městu Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 2 000 000 Kč na projekt "Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč". Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a  Krajem Vysočina je obsahem materiálu ZK-08-2018-45, př. 1. Dle této smlouvy byl termín realizace projektu stanoven na 31. 12. 2018.

Dne 20. 11. 2018 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost příjemce o  prodloužení termínu realizace projektu. Důvodem je zejména posunutí celého časového harmonogramu vlivem neplánovaného požadavku Policie ČR koordinovat faktické zahájení této stavby s dalšími stavbami na průtahu silnice I/23.  Tato žádost je obsahem materiálu ZK-08-2018-45, př. 2.

Návrh řešení

Po posouzení žádostí navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu   zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu ZK-08-2018-45, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2100/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu ZK-08-2018-45, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz