Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-46: Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg

ZK-08-2018-46.pdf, ZK-08-2018-46pr01.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-08-2018-46
Název Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
Zpracoval L. Novotná
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel od ředitele Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace záměr zapojit se do Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika s projektem „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“.

Akce byla předložena Radě Kraje Vysočina formou projektové fiše, viz materiál ZK-08-2018-46, př. 1. Nositelem, tj. žadatelem projektu, je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, partnerem projektu je dolnorakouský spolek Verein zur Erhaltung technischen und historisch wertvollen Kulturguts, který je provozovatelem muzea Nostalgiewelt Eggenburg. Předpokládaný celkový rozpočet projektu je stanoven ve výši 600 000 Kč, z toho 15% (tj. cca 90 000 Kč) tvoří spoluúčast Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a 85% (tj. cca 510 000 Kč) představuje dotace poskytovaná z EFRR.

V případě schválení projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ ze strany poskytovatele dotace bude nutné tento projekt předfinancovat z rozpočtu Kraje Vysočina formou zápůjčky. Návrh na zajištění potřebného předfinancování pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

O schválení/neschválení projektové žádosti rozhodne schvalovací orgán poskytovatele dotace, tj. Regionální monitorovací výbor Jihomoravský kraj - Kraj Vysočina - Dolní Rakousko, v únoru 2019.

Návrh řešení

Akce plně odpovídá hlavnímu účelu výše uvedené příspěvkové organizace a zaručuje efektivní vynakládání veřejných prostředků vzhledem k výstupům akce. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušenosti příspěvkové organizace s realizací podobných akcí a aktivit, a  nepředpokládá se vznik okolností, které by mohly mít negativní dopad na zřizovatele.

Realizace projektu přispěje k plnění cílů stanovených v Pracovním programu skupiny Kultura a  Cestovní ruch pro roky 2018-2021 v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Krajem Vysočina.

Rada Kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/2017 (dále jen "Pravidla") Čl. 7 odst. 8 usnesením č. 2099/34/2018/RK (RK-34-2018-24) rozhodla zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do zásobníku akcí k realizaci a uložila řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ projektovou žádost. Současně rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2018-46, př. 1 a schválit závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky a na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.

Akce „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ byla projednána s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a má její plnou podporu. Předložení projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do Fondu malých projektů v rámci Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika znamená možnost získat další finanční prostředky pro rozvoj v  oblasti kultury a cestovního ruchu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2099/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Grémium ředitele

souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

bere předkládaný projekt Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na vědomí. Závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky je navrhováno řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Dofinancování finanční spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu kraje po ukončení jeho realizace je v souladu s běžným postupem kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Projektový záměr je v souladu s pravidly FMP OP AT-CZ 2014 - 2020. Vzhledem k obecnému popisu ve fiši, není možné se vyjádřit k předpokládanému rozpočtu, který je nastaven na maximální horní hranici možného rozpočtu v tomto programu a v projektové žádosti bude muset být velmi dobře popsán a zdůvodněn.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

doporučuje realizaci projektu z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů vnímá výše uvedený projekt jako důležitou součást mezinárodní spolupráce Kraje Vysočina a zúčastněných regionů a naplňování Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem. Výstupy projektu budou dále vhodně doplňovat možnosti rozvoje občanů Kraje Vysočina a občanů dotčených regionů a s tím související podpora rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-46, př. 1;

schvaluje
  • závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz