Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-47: Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

ZK-08-2018-47.pdf, ZK-08-2018-47pr01.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-08-2018-47
Název Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace. V souvislosti s proběhlým procesem transformace a  poskytováním služby sociálně terapeutické dílny organizace v rámci hlavní činnosti provozuje kavárnu pro veřejnost, a to nikoliv za účelem dosažení zisku.

Ředitelka příspěvkové organizace požádala o úpravu stávajícího vymezení hlavního účelu a  předmětu činnosti ve zřizovací listině, a to přesun provozování kavárny pro veřejnost z hlavní činnosti do činnosti doplňkové s účinností od 1. 1. 2019. Vzhledem k rostoucímu obratu kavárny a  předcházení rizik se ukázalo jako nezbytné právně i účetně oddělit kavárnu od sociálně terapeutické dílny, která bude zachována jako sociální služba a jejíž pracovníci klienty zaučují a  vedou při práci v kavárně.

Návrh řešení

Požadovaná změna ve vymezení předmětu hlavní a doplňkové činnosti Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace byla formou dodatku zapracována do stávajícího znění zřizovací listiny. Doplňková činnost přímo související s provozováním kavárny pro veřejnost je vymezena tak, aby korespondovala s názvem činností podle živnostenského, popř. jiného oprávnění.

Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválení návrhu tohoto dodatku, obsaženého v materiálu ZK-08-2018-47, př. 1. Účinnost změny je navrhována k datu 1. 1. 2019.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2107/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-47, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz