Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-49: Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov

ZK-08-2018-49.pdf, ZK-08-2018-49pr01.doc , ZK-08-2018-49pr02.doc

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-08-2018-49
Název Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

V návaznosti na odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, Ing. Václava Jaroše byl vedením tohoto zařízení pověřen ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, Mgr. Bc. Petr Krčál, který je nyní ředitelem obou příspěvkových organizací na částečné úvazky (0,4 úvazku v Domově důchodců Onšov a 0,6 úvazku v Domově Jeřabina Pelhřimov). Zároveň vedení kraje v souvislosti se odvoláním ředitele uložilo odboru sociálních věcí úkol předložit návrh komplexního řešení personální situace v Domově důchodců Onšov (včetně možnosti sloučení obou domovů v jednu příspěvkovou organizaci).

Oba domovy kraj převzal jako samostatné příspěvkové organizace od 1. 1. 2003 s tím, že fungování jednotlivých domovů jako samostatných příspěvkových organizací poskytuje jejich vedení více prostoru pro jejich rozvoj. Nicméně po zkušenostech s provozováním transformovaných zařízení a v souvislosti se zefektivňováním/ optimalizací provozu zřizovaných organizací se sloučení takto malého zařízení jeví jako nejpřijatelnější řešení. Lze uvést, že řízení domovů složených z více pracovišť na území kraje není překážkou dobrého řízení, byť na jeho ředitele to klade větší nároky z hlediska nastavení systému předávání informací a organizování provozu. Sloučení zařízení v jednu organizaci zpravidla přináší společné zabezpečení ekonomiky a účetnictví, event. personalistiky, sociální práce a dalších oblastí.

Domov důchodců Onšov je menším zařízením, které má registrovanou službu domov pro seniory s kapacitou 51 lůžek. Domov Jeřabina Pelhřimov má zaregistrováno 5 sociálních služeb (chráněné bydlení s kapacitou 48 lůžek, denní stacionáře s kapacitou 44 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 lůžek, domov se zvláštním režimem s kapacitou 12 lůžek a sociálně terapeutické dílny s kapacitou 2 klientů). Mimo nutnosti dozaregistrování služby domov pro seniory je zde připraven záměr vyčlenění určitého počtů lůžek jako krizových lůžek pro seniory pro případ nutnosti.

Návrh řešení

Dle ustanovení § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke sloučení příspěvkové organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a  závazky na přejímající organizaci. K realizaci záměru sloučení stávajících příspěvkových organizací je tudíž třeba schválit v zastupitelstvu rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací k určenému datu a dodatek ke zřizovací listině přejímající organizace.

Odbor sociálních věcí proto v tomto materiálu zastupitelstvu kraje předkládá návrh rozhodnutí o  sloučení Domova důchodců Onšov s Domovem Jeřabina Pelhřimov ke dni 1. 1. 2019, obsažený v materiálu ZK-08-2018-49, př. 1. Sloučením dojde k zániku Domova důchodců Onšov, přičemž všechna práva a závazky zanikající organizace, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a ke svěřenému majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, převezme příspěvková organizace Domov Jeřabina Pelhřimov. Ten byl vybrán za přejímající organizaci, neboť u něj zůstanou zachovány obslužné provozy v plném rozsahu, je plně transformovanou organizací a poskytuje širší paletu služeb. Jeho název zůstane beze změny.

Návrh dodatku zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, obsažený v materiálu ZK-08-2018-49, př. 2, řeší změnu předmětu činnosti organizace – rozšíření o službu domov pro seniory. Změny týkající se rozsahu svěřeného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov jako přejímající organizace budou do jeho zřizovací listiny promítnuty až následně po sloučení obou domovů a  proběhlé inventarizaci majetku a závazků ke dni sloučení.

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválení předloženého rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací a předloženého znění dodatku ke Zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2106/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení vydává

rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz