Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-50: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018

ZK-08-2018-50.pdf, ZK-08-2018-50pr01.pdf , ZK-08-2018-50pr02.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-08-2018-50
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0645/05/2018/ZK dne 11. 9. 2018 byla schválena výzva grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ na podporu neinvestičních projektů a aktivit obcí realizovaných za účelem vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, podpory zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, podpory rodin se specifickými potřebami, podpory zdravého životního stylu, rozvoje služeb pro seniory, jejich zapojování do aktivního života a mezigenerační spolupráce. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 1 000 000 Kč. Minimální výše finančních prostředků na 1 projekt je 40 000 Kč, maximální výše dotace je 150 000 Kč.

Uzávěrka programu byla 2. 11. 2018. V tomto termínu bylo doručeno celkem 9 žádostí s celkovým finančním požadavkem 971 036 Kč. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor, jmenovaný zastupitelstvem kraje. Zasedání řídícího výboru proběhlo dne 12. 11. 2018. Hodnoceny byly všechny doručené žádosti a všem žadatelům byla navržena podpora v plné výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 28 964 Kč.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2018-50, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-50, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2112/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-08-2018-50, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-08-2018-50, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (27. 11. 2018)
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz